ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับนักศึกษา )


SIS RMUTL *Beta

แจ้งเตือน

*ให้นักศึกษารักษา Username และ Password ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตัวนักศึกษาเอง

เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

หากติดปัญหาการเข้าระบบให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน แต่ละพื้นที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา
  • Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป
  • Firefox Browser
  • Google Chrome Browser
  • Safari Browser
  • Opera Browser