ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับนักศึกษา )


Login ด้วย RMUTl Account E-mail มหาวิทยาลัยฯ @live.rmutl.ac.th

หมายเหตุ:

1. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มี นโยบายอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาในการเข้าใช้ระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

ด้วย RMUTL Account หรือ E-mail มหาวิทยาลัยฯเดียว ดังนั้นนักศึกษาสามารถใช้ E-mail username@live.rmutl.ac.th

เข้าใช้ระบบทะเบียนกลาง โดย username พิมพ์เพียง username ไม่ต้องพิมพ์ @live.rmutl.ac.th

รหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านที่ใช้งานเช่นเดียวกับกรณี Login ใช้งาน ระบบ WiFi ของมหาวิทยาลัยฯ หากลืมรหัสผ่านให้คลิ๊กลิงค์ "ลืมรหัสผ่าน e-mail ด่านล่าง"


2.กรณีนักศึกษาไม่มี RMUTL Account หรือ E-mail มหาวิทยาลัยฯ เช่น ศิษย์เก่า ต้องการเข้าระบบทะเบียนกลาง เพื่อใช้บริการ

สามารถเข้าระบบด้วย Username และ Password เดิม โดยเลือกที่แท็บ "Login ด้วย Username เดิมจากระบบทะเบียนกลาง"


เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

หากติดปัญหาการเข้าระบบให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน แต่ละพื้นที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา


Login ด้วย Username และ Password เดิมจากระบบทะเบียนกลาง

แจ้งเตือน

*ให้นักศึกษารักษา Username และ Password ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตัวนักศึกษาเอง

เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน

หากติดปัญหาการเข้าระบบให้ติดต่อที่ห้องทะเบียน แต่ละพื้นที่พร้อมกับบัตรนักศึกษา