ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับนักศึกษา )


แจ้งเตือน

*ให้นักศึกษารักษา Username และ Password ให้ดีเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลตัวนักศึกษาเอง
  • Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป
  • Firefox Browser
  • Google Chrome Browser
  • Safari Browser
  • Opera Browser