ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา

Student

อาจารย์

Teacher

เจ้าหน้าที่

Officer

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือติดต่อได้ที่