ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อสอบถามข้อมูล

 

พบปัญหาการใช้งานระบบ ?

ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอนรายวิชา การชำระเงิน ใบเสร็จชำระเงิน ตารางเรียน เอกสารการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา

พบปัญหาบัญชีผู้ใช้งาน ?

เข้าสู่ระบบ ลืมรหัสผ่าน เปลี่ยนรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ RMUTL Account Email

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา