ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( รีเชตรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษา หรือ พ้นสภาพ เท่านั้น)

*เมื่อนักศึกษารีเซตรหัสผ่านแล้วระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น


"แจ้งขั้นตอนในการรีเซตรหัสผ่าน กรณี นักศึกษาปัจจุบัน"

1.ให้ดำเนินการ นำเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน ติดต่อแผนกทะเบียน

2.แผนกทะเบียนจะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้นักศึกษาและแจ้งรหัสผ่านใหม่ให้นักศึกษา

3.เมื่อเข้าระบบหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองอีกครั้ง