ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( ขั้นตอนการ รีเชตรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษา )


"แจ้งขั้นตอนในการรีเซตรหัสผ่าน กรณี นักศึกษาจำรหัสผ่านไม่ได้"

1.ให้ดำเนินการ นำเอกสารหลักฐานการยืนยันตัวตน ติดต่อแผนกทะเบียน

2.แผนกทะเบียนจะดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้นักศึกษาและแจ้งหรัสผ่านใหม่ให้นักศึกษา

3.เมื่อเข้าระบบหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองอีกครั้ง