ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( รีเซตรหัสผ่าน สำหรับนักศึกษา )


*เมื่อนักศึกษารีเซตรหัสผ่านแล้วระบบจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น