ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับอาจารย์พิเศษ )


Instructor เข้าระบบสำหรับอาจารย์ประจำ

  • Internet Explorer 11 Browser ^ ขึ้นไป
  • Firefox Browser
  • Google Chrome Browser
  • Safari Browser
  • Opera Browser