ประกาศฯ การสอนชดเชย  
วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2557

นักศึกษาระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 รับใบรับรองอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย   
วันที่ประกาศ : 20 มิถุนายน 2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 สามารถรับใบรับรองอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย
ได้ตั้งแต่วันที่
26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 18 มิถุนายน 2557

เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556
ตรวจสอบและส่งเอกสารที่งานวิชาการ กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง รร.303
ภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557

โดยแยกเอกสารออกเป็น 2 ชุด
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบผลประโยชน์
**หมายเหตุ หากทางคณะ สาขา สาขาวิชา และแผนกวิชา
นำส่งเอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
และไม่สามารถส่งเอกสารย้อนหลังได้


>> เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนและหลักเกณฑ์ฯ <<

>> เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระสอนฯ(รายบุคคล) <<

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2557

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน 2556  
วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2557
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน 2556
[เข้าสู่ระบบเพื่อดูผลการเรียน]

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษา ฤดูร้อน 2556 จะไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากการประกาศผล อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ให้ขอรับใบแสดงผลการเรียนที่ สาขาต่อไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อแผนกทะเบียนฯ

ลงทะเบียนเรียนวิชาตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)  
วันที่ประกาศ : 26 พฤษภาคม 2557
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2557

****รายวิชาตามแผนการเรียนที่ไม่มีเวลาเรียนจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อสาขาวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน*****

ยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนฤดูร้อน 2556 (ครั้งสุดท้าย)  
วันที่ประกาศ : 22 พฤษภาคม 2557
เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ที่ยังไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน2556
สามารถยื่นได้ในระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2557
หากพ้นกำหนด จะไม่มีชื่อสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน 2556

รับใบทรานสคริปส์ นศ.ระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556
สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด ภาคเรียนฤดูร้อน 2556  
วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2557
เนื่องจากทางแผนกทะเบียนฯจะดำเนินการประมวลผลการศึกษาของภาคเรียนฤดูร้อน 2556
จึงของดการขอเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด
ระหว่างวันที่ 20 - 31 พ.ค. 2557

ตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57  
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57

(2557-1_ตารางเรียน > ตารางวิชาSecion1_2557.xls)
[ดาวน์โหลดข้อมูล]

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน  
วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 2556 ให้ตรวจสอบการลงทะเบียนไม่ให้มีเวลาเรียนทับซ้อนกัน(อาจารย์ผู้สอนอาจมีการแก้ไขตารางสอน) และต้องตรงตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2556 หากแผนกทะเบียนฯตรวจสอบพบ จะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียน

นักศึกษาระดับปวส. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 รับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์  
วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2557
นักศึกษาระดับปวส. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ส่วนในระดับปริญญาตรี รอประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 (วิจัยปีงบประมาณ 2557 และตำแหน่งตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย)  
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2557

[[หนังสือแจ้ง]]

[[เอกสารสำหรับกรอกและตรวจสอบข้อมูล]]

งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
เนื่องจากทางแผนกทะเบียนฯจะดำเนินการประมวลผลการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2556
จึงของดการขอเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด
ระหว่างวันที่ 10 - 23 มี.ค. 2557

ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลด ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน 2556

( 10_สำหรับอาจารย์ >> ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน56 )
[[ดาวน์โหลด]]

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  
วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2557

[ ดูประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ]

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2557
ด้วยทางแผนกทะเบียนฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ปรากฎว่านักศึกษารายชื่อดังแนบ ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อขอชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557
หากพ้นกำหนดนี้ ทางแผนกทะเบียนมีความจำเป็นต้องถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯต่อไป


รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน 2/2556

รับใบทรานสคริปส์ นศ.ระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556  
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป