ยื่นขอสำเร็จการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 1/ 2557 (ครั้งสุดท้าย)  
วันที่ประกาศ : 05 กันยายน 2557
เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ที่ยังไม่ได้ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557
สามารถยื่นได้ในระหว่างวันที่ 8-14 กันยายน 2557
หากพ้นกำหนด จะไม่มีชื่อสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557

ประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัยฯ และ ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2557 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)  
วันที่ประกาศ : 03 กันยายน 2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557
ประเมินภาพรวมมหาวิทยาลัยฯและประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคเรียน 1/2557
(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
หากไม่ทำการประเมินฯ จะถูกระงับการดูผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ตหนึ่งภาคเรียน

>>เข้าสู่ระบบนักศึกษา<<

การลงเวลาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557  
วันที่ประกาศ : 28 สิงหาคม 2557
มติที่ประชุมการลงเวลาตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (Section ทุกรายวิชา)
และ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (ทั้งรายวิชาที่เป็น Section และกลุ่มเรียนนักศึกษา)
ดาวน์โหลด

แนวทางการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษารหัส 57  
วันที่ประกาศ : 20 สิงหาคม 2557
แนวทางการลงทะเบียนในระบบทะเบียนกลาง ภาคเรียนที่ 1/2557 สำหรับนักศึกษารหัส 57

ดูรายละเอียด หน้า 1  ดูรายละเอียด หน้า 2

รายวิชาและจำนวนที่นักศึกษาลงทะเบียน ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57  
วันที่ประกาศ : 21 สิงหาคม 2557
รายวิชาและจำนวนที่นักศึกษาลงทะเบียน ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57
>>คลิ๊กดูจำนวนนักศึกษา ลงทะเบียน<<

ระบบทะเบียนกลาง สำหรับนักศึกษา รหัส 57  
วันที่ประกาศ : 18 สิงหาคม 2557
>>ระบบทะเบียนกลาง<<

เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557  
วันที่ประกาศ : 07 สิงหาคม 2557

เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 1/2557
ส่งเอกสารที่งานวิชาการ กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่
อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง รร.303
ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557

โดยแยกเอกสารออกเป็น 2 ชุด
- งบประมาณแผ่นดิน
- งบผลประโยชน์
**หมายเหตุ หากทางคณะ สาขา สาขาวิชา และแผนกวิชา
นำส่งเอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนล่าช้ากว่าที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
และไม่สามารถส่งเอกสารย้อนหลังได้


>> เอกสารเบิกค่าสอนเกินภาระการสอนและหลักเกณฑ์ฯ <<

รับใบทรานสคริปส์ นศ.ระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556  
วันที่ประกาศ : 29 กรกฎาคม 2557
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2556
สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศฯ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป
วันที่ประกาศ : 17 มิถุนายน 2557

ตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57  
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57

(2557-1_ตารางเรียน > ตารางวิชาSecion1_2557.xls)
[ดาวน์โหลดข้อมูล]