ตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57  
วันที่ประกาศ : 23 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดตารางเรียนวิชา Section ภาคเรียนที่ 1/57

(2557-1_ตารางเรียน > ตารางวิชาSecion1_2557.xls)
[ดาวน์โหลดข้อมูล]

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน  
วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2557
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน 2556 ให้ตรวจสอบการลงทะเบียนไม่ให้มีเวลาเรียนทับซ้อนกัน(อาจารย์ผู้สอนอาจมีการแก้ไขตารางสอน) และต้องตรงตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2556 หากแผนกทะเบียนฯตรวจสอบพบ จะดำเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียน

นักศึกษาระดับปวส. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 รับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์  
วันที่ประกาศ : 28 มีนาคม 2557
นักศึกษาระดับปวส. ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2556 สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ส่วนในระดับปริญญาตรี รอประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่าสอนเกินภาระการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 (วิจัยปีงบประมาณ 2557 และตำแหน่งตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย)  
วันที่ประกาศ : 18 มีนาคม 2557

[[หนังสือแจ้ง]]

[[เอกสารสำหรับกรอกและตรวจสอบข้อมูล]]

ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลด ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน 2556

( 10_สำหรับอาจารย์ >> ใบลงเวลาปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน56 )
[[ดาวน์โหลด]]

งดออกเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 25 กุมภาพันธ์ 2557
เนื่องจากทางแผนกทะเบียนฯจะดำเนินการประมวลผลการศึกษาของภาคเรียนที่ 2/2556
จึงของดการขอเอกสารทางการศึกษาทุกชนิด
ระหว่างวันที่ 10 - 23 มี.ค. 2557

หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  
วันที่ประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2557

[ ดูประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ]

แจ้งนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556  
วันที่ประกาศ : 14 มกราคม 2557
ด้วยทางแผนกทะเบียนฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2556
ปรากฎว่านักศึกษารายชื่อดังแนบ ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน
โดยให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อขอชำระเงินค่าลงทะเบียน หรือลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557
หากพ้นกำหนดนี้ ทางแผนกทะเบียนมีความจำเป็นต้องถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยฯต่อไป


รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน แต่ไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน 2/2556

รับใบทรานสคริปส์ นศ.ระดับป.ตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556  
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
สามารถรับใบทรานสคริปส์ฉบับสมบูรณ์
ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นต้นไป