ปีการศึกษา :   
รายการภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2ภาคฤดูร้อน
  ยื่นคำร้องขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มนอกแผน (ครั้งที่ 1)1 - 12 เม.ย. 5619 - 23 ส.ค. 562 - 10 ม.ค. 57
  ประกาศรายวิชานอกแผนการเรียนทางอินเตอร์เนต (ครั้งที่ 1)22 เม.ย. 562 ก.ย. 5615 ม.ค. 57
  ยื่นคำร้องขอเปิดกลุ่มเรียนเพิ่มนอกแผน (ครั้งที่ 2)27 - 29 พ.ค. 5628 - 31 ต.ค. 5623 - 25 มี.ค. 57
  ประกาศรายวิชานอกแผนการเรียนทางอินเตอร์เนต (ครั้งที่ 2)31 พ.ค. 565 พ.ย. 5626 มี.ค. 57
  
  วันเปิดภาคการศึกษา27 พ.ค. 5628 ต.ค. 5617 มี.ค. 57 (ตามแผน)
24 มี.ค. 57 (นอกแผน)
  วันปิดภาคการศึกษา30 ก.ย. 563 มี.ค. 5719 พ.ค. 57
  วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้ายหลักสูตรหรือคณะในเขตพื้นที่เดียวกัน
และมีผลในภาคเรียนถัดไป***
26 เม.ย. 5627 ก.ย. 56-
  ลงทะเบียนวิชาตามแผนการเรียนทางอินเตอร์เน็ต20 - 26 พ.ค. 5621 - 27 ต.ค. 5624 ก.พ. - 2 มี.ค. 57
  ลงทะเบียนวิชานอกแผนการเรียน (เพิ่ม,ซ้ำ,รีเกรด) ทางอินเตอร์เน็ต27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 5628 ต.ค. - 10 พ.ย. 5624 - 30 มี.ค. 57
  เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ทางอินเตอร์เน็ต27 พ.ค. - 9 มิ.ย. 5628 ต.ค. - 10 พ.ย. 5624 - 30 มี.ค. 57
  อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนของนักศึกษาทางอินเตอร์เน็ต10 - 11 มิ.ย. 5611 - 12 พ.ย. 5631 มี.ค. - 1 เม.ย. 57
  นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต12 - 13 มิ.ย. 5613 - 14 พ.ย. 562 - 3 เม.ย. 57
  ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา17 - 28 มิ.ย. 5618 - 29 พ.ย. 56-
  พิมพ์บัตรลงทะเบียนเรียน เพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารหรือATM17 - 23 มิ.ย. 5618 - 24 พ.ย. 568 - 12 เม.ย. 57
  ชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้าที่แผนกการเงิน (เสียค่าปรับ)24 - 28 มิ.ย. 5625 - 29 พ.ย. 5617 - 23 เม.ย. 57
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษา28 มิ.ย. 5629 พ.ย. 56-
  
  วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา (Drop)18 ส.ค. 5619 ม.ค. 5725 เม.ย. 57
  วันสอบกลางภาค24 - 30 ก.ค. 5623 - 29 ธ.ค. 5617 - 23 เม.ย. 57
  สัปดาห์ทบทวนหรือสอนชดเชย16 - 22 ก.ย. 5617 - 23 ก.พ. 57-
  วันสอบปลายภาค23 - 29 ก.ย. 5624 ก.พ. - 2 มี.ค. 5712 - 18 พ.ค. 57
  นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายยื่นเอกสารขอจบการศึกษา27 พ.ค. - 31 ก.ค. 5628 ต.ค. 56 - 3 ม.ค. 5717 มี.ค. - 16 พ.ค. 57
  
  วันสุดท้ายของการขอ I (เฉพาะรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ)2 ต.ค. 563 มี.ค. 5716 พ.ค. 57
  วันส่งระดับคะแนน7 ต.ค. 5610 มี.ค. 5720 พ.ค. 57
  ประชุมพิจารณาผลการศึกษา22 ต.ค. 5621 มี.ค. 5730 พ.ค. 57
  วันประกาศผลการศึกษา23 ต.ค. 5622 มี.ค. 5731 พ.ค. 57
  วันสุดท้ายของการส่งคะแนนรายวิชาโครงงาน (ภาคเรียนที่ผ่านมา)13 ก.ย. 5613 ก.พ. 57-
  วันสำเร็จการศึกษา29 ก.ย. 562 มี.ค. 5718 พ.ค. 57