ระบบทะเบียนกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

( สำหรับลงทะเบียนใช้บริการ เพื่อขอเอกสารการศึกษา )หมายเหตุ

* ต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้อง