มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
   งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง
   งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพายัพ เชียงใหม่
   ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   งานห้องสมุด ภาคพายัพ เชียงใหม่
   กองทุนเงินกู้ กยศ.